Suche | DE PL | Kontakt

Learning in Europe

Zanurzyć się w kulturze sąsiedniego kraju? Doświadczyć międzykulturowości? Transgranicznie uczyć się dla Europy? Oferujemy coś wyjątkowego w skali Polski i Niemiec: nasz dwujęzyczny-dwunarodowy polsko-niemiecki profil kształcenia. Żyjemy w Europie.


 

Cele kształcenia

Położenie geograficzne miasta Zgorzelec jako miasta granicznego oraz bliskie więzi z miastem partnerskim Görlitz wpływają w sposób szczególny na kształtowanie stosunków pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, zwłaszcza 
województwem dolnośląskim, a Wolnym Państwem Saksonia. Augustum-Annen-Gymnasium w Görlitz uczestniczy w tym procesie między innymi poprzez ofertę dwujęzycznego-dwunarodwego profilu kształcenia. 
Jest to szczególna forma pogłębionego kształcenia językowego i międzykulturowego na poziomie gimnazjalnym w Saksonii oraz poziomie podstawowo/ licealnym w Polsce, a zarazem unikalne rozwiązanie w skali obu krajów.

Pogłębienie kompetencji językowych i międzykulturowych osiąga się poprzez wzbogacenie kształcenia w zakresie treści, materiałów i metod. Dzięki nauce
w małych grupach możliwe jest przyspieszenie procesu kształcenia, a włączone w program edukacji projekty w kraju sąsiednim skłaniają do intensywnej samodzielnej pracy uczniów. Dzięki oferowanym w szkole profilom oraz ofertom całodziennej edukacji szkolnej i wychowania, udaje się połączyć specyfikę edukacji w profilu z ogólnymi celami gimnazjum, a także włączyć polskich uczniów w życie szkolne.

Podstawa prawna
Podstawę prawna funkcjonowania profilu dwunarodowego stanowi Umowa administracyjna między Dolnośląskim Kuratorium Oświaty, Urzędem Miasta Zgorzelec, Saksońską Agencją Oświatową i Miastem Görlitz w sprawie współpracy przy organizacji dwunarodowego-dwujęzycznego niemiecko-polskiego kierunku kształcenia w gimnazjum Augustum-Annen-Gymnasium w Görlitz z 5 lutego 2014 r.


Kontakt

Wszelkich informacji na temat nauki w profilu udzielają jego koordynatorki:

dr Agnieszka Korman

Korman.Agnieszka@gym-augustum-anne.goerlitz.de

Tel. +48 730 602 211 
(tylko w godzinach konsultacji:
wtorki 17.00-18.00)

 

Peggy Lach

Lach.Peggy@gym-augustum-anne.goerlitz.de 

Tel. +49 (0)15223490991
(tylko w godzinach konsultacji:
czwartki 10.00-11.00) 


 

  • © LASUB Bautzen

 

Specyfika kształcenia dwujęzycznego-dwunarodowego

Kształcenie odbywa się w ramach specjalnie opracowanego nowoczesnego programu nauczania, który ma za cel rozwój kompetencji zarówno językowych jak i społecznych i międzykulturowych.

W klasie 5 i 6 uczniowie z Polski i z Niemiec opanowują podstawy języka sąsiada, tak aby od klasy 7 móc wspólnie kontynuować naukę klasie dwunarodowej. Młodzi ludzie poznają historię, kulturę i sposób życia kraju sąsiedniego. W ramach wspólnej nauki i spędzanego razem czasu wolnego młodzież wzbogaca swe doświadczenia międzykulturowe, co prowadzi do niwelowania wzajemnych uprzedzeń.
Bliska współpraca z innymi szkołami i instytucjami, jak również wciąż poszerzana oferta szkół wyższych i uniwersytetów, zapewniają absolwentom profilu szerokie perspektywy na przyszłość.

Na zakończenie nauki uczniowie polscy i niemieccy otrzymują saksońskie świadectwo maturalne oraz certyfikat ukończenia dwujęzycznego toku nauczania. Kształcenie językowe na wysokim poziomie zapewnia absolwentom dobre szanse zawodowe w rejonie przygranicznym i ma przyczynić się do ograniczenia emigracji wysoko kwalifikowanej młodzieży.


 

Zasady rekrutacji dla uczniów z Niemiec

Zgodnie z ustawą o szkolnictwie Wolnego Państwa Saksonii (§ 4 SOGYA z dnia
7 maja 2010) rekrutacja uczniów do klas dwujęzycznych, w których kształceni są uczniowie szczególnie uzdolnieni i zainteresowani nauka języków obcych, odbywa się na podstawie pomyślnie zdanego egzaminu wstępnego.

W procesie rekrutacji decydujące są:

  • rekomendacja ze szkoły podstawowej dot. kontynuacji nauki w gimnazjum
  • zdanie egzaminu pisemnego (ok. 60 minut)
  • grupowa rozmowa kwalifikacyjna

Podczas egzaminu oceniane są nie tylko predyspozycje językowe ucznia,
ale także umiejętność niestandardowego i kreatywnego myślenia, wyrażania własnych poglądów i rozwiązywania problemów, a także ogólnie pojęta erudycja. Egzaminy pisemne odbywają się w języku niemieckim, a jedno
z zadań dotyczy języka angielskiego. Ewentualna znajomość języka polskiego sprawdzana jest w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym jej brak nie ma wpływu na ostateczny wynik egzaminu. Do profilu przyjmowani są także uczniowie bez znajomości języka polskiego.

Zainteresowani rodzice, których dzieci otrzymały rekomendację edukacyjną
do gimnazjum po czwartej klasie, mogą, wypełniając formularz zgłoszeniowy, zgłosić swoje dziecko do egzaminu wstępnego bezpośrednio w szkole
w regularnym terminie przyjęć do szkoły. O dalszym postępowaniu rodzice zostaną poinformowani drogą pocztową i otrzymają formularz wniosku
o zwolnienie dziecka na czas egzaminu z zajęć w szkole podstawowej. O wyniku egzaminu rodzice zostaną poinformowani pisemnie w odpowiednim terminie.
W przypadku niezdanego egzaminu dziecko może zostać zapisane do innej klasy piątej Augustum-Annen-Gymnasium lub w innym wybranym gimnazjum.

Przykłady zadań z lat ubiegłych
(PDF-Download):

Przykładowy egzamin dla uczniów klas 4


 

Rekrutacja uczniów z Polski

Przygotowanie uczniów z Polski do edukacji w klasie dwunarodowej

Uczniowie polscy zainteresowani kontynuacją nauki w Augustum-Annen-Gymnasium mają możliwość uczestniczenia w kursach przygotowawczych
z języka niemieckiego prowadzonych przez nauczycieli szkoły w Görlitz. 90minutowe zajęcia odbywają się raz w tygodniu, we wtorki w godz.
14.45-16.15. Dokładne informacje na temat kursu oraz samego przebiegu kształcenia można uzyskać na odbywającym się rokrocznie we wrześniu spotkaniu rodziców. Termin i miejsce spotkania przekazywane są szkołom podstawowym przez Wydział Edukacji UM Zgorzelec oraz zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

W celu zgłoszenia dziecka na kurs należy na adres mailowy Rekrutacja@gym-augustum-anne.goerlitz.de przesłać w podanym przez szkołę terminie w formacie pdf wniosek wraz z kopią świadectwa klasy czwartej. 

 

Zasady rekrutacji dla uczniów z Polski

O przyjęcie do szkoły ubiegać się mogą przede wszystkim uczniowie klas 6 szkół ze Zgorzelca i okolic. Przyjęcie do szkoły na wyższym etapie edukacji możliwe jest tylko w wyjątkowych przypadkach.

Zasady rekrutacji uczniów polskich regulują:

Umowa administracyjna między Dolnośląskim Kuratorium Oświaty, Urzędem Miasta Zgorzelec, Saksońską Agencją Oświatową i Miastem Görlitz w sprawie współpracy przy organizacji dwunarodowego-dwujęzycznego niemiecko-polskiego kierunku kształcenia w gimnazjum Augustum-Annen-Gymnasium w Görlitz z 5 lutego 2014 r.

oraz

Postanowienia w sprawie rekrutacji uczniów z Polski do dwujęzycznego-dwunarodowego polsko-niemieckiego profilu kształcenia w Augustum-Annen-Gymnasium.

Egzaminy wstępne odbywają się w marcu. Szczegółowe terminy i informacje na temat składania wniosków zamieszczane są na stronie internetowej szkoły. Informacje o dopuszczeniu do egzaminu wstępnego i jego wynikach przesyłane są drogą pocztową.


 

Przygotowanie uczniów z Niemiec do nauki w klasie dwunarodowej

Uczniowie niemieckich szkół podstawowych są przygotowywani od klasy 5 do nauki w klasie dwunarodowej w małej grupie (ok. 14 uczniów).

Wspólna nauka w klasach 7-10

Zgodnie z założeniami dwunarodowego-dwujęzycznego toku kształcenia wspólne lekcje uczniów z Polski i z Niemiec odbywają się w języku niemieckim; w pierwszym roku nauki obejmują one takie przedmioty jak matematyka, biologia, religia/etyka, wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka i informatyka, natomiast w kolejnych latach nauki większość przedmiotów prowadzona jest w całej klasie.

Zajęcia uzupełniające

Nauka w profilu dwujęzycznym-dwunarodowym nie ogranicza się tylko do zakresu szkolnego, lecz ma także zastosowanie praktyczne. Bliskość sąsiadujących ze sobą krajów stwarza tu różne możliwości. Szereg projektów towarzyszących edukacji szkolnej służy poznawaniu kraju sąsiedniego, jego mieszkańców, kultury i historii, a tym samym przyczynia się do rozwoju „myśli europejskiej“.

Przebieg kształcenia na poziomie maturalnym

W klasie 11 rozpoczyna się poziom maturalny. Nauka nie odbywa się już w systemie klasowym tylko w systemie kursów, wyboru których uczeń dokonuje w klasie 10.