Suche | DE PL | Kontakt

Standardy dotyczące ocenania

Standard

Termin/Osoba

Osoby
odpowiedzialne

Kontrola

1. Opracowanie wiążącej tabeli z zasadami oceniania dla wszystkich poziomów nauczania (liczba/rodzaj/waga ocen dla każdego poziomu nauczania oraz przedmiotu)

początek roku szkolnego

grupa przedmiotowa,

przewodniczący grupy przedmiotowej,  

przewodniczący danej grupy przedmiotów

przewodniczący grupy przedmiotowej,  

przewodniczący danej grupy przedmiotów

zastępca dyrektora

zastępca dyrektora

2. Na pierwszym zebraniu rodziców wychowawcy klas 5 i tutorzy klas 11 wyczerpująco informują rodziców o obowiązujących zasadach oceniania.

początek roku szkolnego

informacja dla rodziców

wychowawca klasy/tutor

zastępca dyrektora

3. W pozostałych klasach wychowawca lub tutor odsyła do informacji umieszczonych na stronie internetowej szkoły.
 

początek roku szkolnego

informacja dla rodziców

wychowawca klasy/tutor

 

4. Rodzice uczniów każdej klasy sporządzają protokół wywiadówki i przekazują informacje rodzicom nieobecnym.

początek roku szkolnego

informacja dla rodziców

wychowawca klasy/tutor/ rodzice

protokół (formularz)

5. Każdy nauczyciel przedmiotu informuje uczniów na pierwszej godzinie lekcyjnej o obowiązujących zasadach oceniania zgodnych z postanowieniami rgrupy przedmiotowej. Fakt ten odnotowywany jest w dzienniku lekcyjnym.

początek roku szkolnego

informacja dla rodziców

nauczyciel przedmiotu

podpis nauczyciela oraz przewodniczącego samorządu klasowego w dzienniku lekcyjnym

wychowawca klasy

6. Uczeń informowany jest przez nauczyciela przedmiotu o każdej otrzymanej ocenie.

w trakcie roku szkolnego

nauczyciel przedmiotu

 

7. Prace klasowe i testy pisemne muszą być podpisane przez rodziców w przypadku otrzymania przez ucznia oceny 5 lub 6 w klasach 5-10 oraz uzyskania 0-3 punktów w klasach 11-12.

w trakcie roku szkolnego

nauczyciel przedmiotu

 

8. Wystawione oceny należy do końca miesiąca wpisać do dziennika elektornicznego.

w trakcie roku szkolnego

nauczyciel przedmiotu

wychowawca klasy / tutor
zastępca dyrektora

doradca ds. poziomu maturalnego

9. Jeżeli uczniowi grozi brak promocji do następnej klasy, wychowawca lub tutor informuje o tym fakcie jego rodziców dwa tygodnie przed wywiadówką.

w trakcie roku szkolnego

wychowawca klasy / tutor

formularz