Suche | DE PL | Kontakt

Standardy dotyczące rozmów z rodzicami

Standard

Termin/Osoba

Osoby
odpowiedzialne

Kontrola

1. W celu wymiany informacji lub/oraz rozwiązywania problemów pomiędzy rodzicami a nauczycielami organizowany jest 3 razy w ciągu roku szkolnego oficjalny dzień indywidualnych konsultacji dla rodziców: w listopadzie, w marcu oraz w maju.

W trakcie roku szkolnego (listopad, marzec, maj)

wychowawca, nauczyciel przedmiotu

wychowawca,
nauczyciel przedmiotu

zastępca dyrektora szkoły, dyrektor szkoły
 
arkusz konsultacji indywidualnych

2. W razie potrzeby możliwe jest również w uzgodnieniu z nauczycielem ustalenie dodatkowego terminu spotkania nauczyciela z rodzicem.

W trakcie roku szkolnego (listopad, marzec, maj)

wychowawca, nauczyciel przedmiotu

wychowawca,
nauczyciel przedmiotu

 

3. Indywidualne rozmowy z rodzicami przeprowadzane są na prośbę wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu oraz na życzenie rodziców.

W trakcie roku szkolnego (listopad, marzec, maj)

wychowawca, nauczyciel przedmiotu

wychowawca,
nauczyciel przedmiotu

 

4. Z indywidualnych rozmów z rodzicami należy sporządzić protokół, który pozostaje u wychowawcy lub tutora.

W trakcie roku szkolnego (listopad, marzec, maj)

wychowawca, nauczyciel przedmiotu

wychowawca,
nauczyciel przedmiotu

formularz