Suche | DE PL | Kontakt

Standardy dotyczące zadań domowych

Standard

Termin/Osoba

Osoby odpowiedzialne i kontrola

1. Zadania domowe powinny być precyzyjnie sformułowane, a ich objętość dostosowana dla danej grupy wiekowej. Według tych samych kryteriów przeprowadzane są omawianie zadań domowych oraz ich kontrola.

w trakcie roku szkolnego

nauczyciel przedmiotu

nauczyciel przedmiotu

2. Zadania domowe powinny być w miarę możliwości tak ułożone, aby można było je odrobić, korzystając z podręczników.

nauczyciel przedmiotu w klasach 5–6

nauczyciel przedmiotu

3. Fakt nieodrobienia zadania domowego należy odnotować. Uczeń musi je nadrobić, po czym zadanie musi zostać skontrolowane.

nauczyciel przedmiotu

nauczyciel przedmiotu,
wychowawca

4. W przypadku powtórnego braku zadania domowego decyzją nauczyciela na podstawie jego oceny sytuacji lub decyzją grupy przedmiotowej w oparciu o postanowienia uczeń otrzymuje ocenę 6. Wystawienie oceny 6 musi być uzasadnione. 

nauczyciel przedmiotu,
grupa przedmiotowa

nauczyciel przedmiotu,
grupa przedmiotowa

5. Nie zadaje się pisemnych zadań domowych, których wykonanie jest możliwe tylko w czasie ferii.

nauczyciel przedmiotu

nauczyciel przedmiotu