Suche | DE PL | Kontakt

Standardy dotyczące rad pedagogicznych w klasach 5-10

Standard

Termin/Osoba

Osoby odpowiedzialne

Kontrola

1. Wychowawca po wpisach nauczyli przedmiotów, sam wystawia oceny z zachowania.

pod koniec pierwszego i drugiego półorcza

wychowawca klasy
i nauczyciele przedmiotów

wychowawca klasy

zastępca dyrektora

2. Promocyjne rady pedagogiczne odbywają się w razie konieczności na zaproszenie wychowawcy. Wychowawca również ustala termin rady.

pod koniec roku szkolnego

wychowawca klasy
i nauczyciele przedmiotów

wychowawca klasy

zastępca dyrektora

3. W klasach 6 wychowawca klasy wystawia uczniom z problemami edukacyjnymi rekomendacje dot. dalszego przebiegu edukacji. Należy przy tym uwzględnić wskazówki nauczycieli przedmiotów i rozmowy z rodzicami.

 

wychowawca klasy 6

dyrekcja, protokoły

4. W środy, w których nie odbywają się narady służbowe, przeprowadzane są rady pedagogiczne dla poszczególnych poziomów, co najmniej jedna w roku szkolnym dla każdej klasy. Tematyka rady pedagogicznej opiera się o §5 regulaminu rad pedagogicznych i jest odnotowywana w protokole.

 1. klasy 5 – w listopadzie
 2. klasy 6 – w październiku
 3. klasy 7 – w marcu
 4. klasy 8 – w styczniu
 5. klasy 9 – w listopadzie
 6. klasy 10 – w marcu

w trakcie roku szkolnego

wychowawca klasy
i nauczyciele przedmiotów

wychowawca klasy

dyrekcja,

formularz/ protokół  rady pedagogicznej

5. Jeżeli zostaną zauważeni uczniowie z problemami edukacyjnymi, po radzie pedagogicznej w klasach 9 przeprowadzane są rozmowy z rodzicami. Proponowane są także rozmowy informacyjne o dalszym przebiegu edukacji. (por. standardy dot. przebiegu edukacji)

 

wychowawca klasy

dyrekcja,

protokół

Głównymi tematami rad pedagogicznych są przede wszystkim zagadnienia pedagogiczne; najważniejsze postanowienia rady należy zamieścić na dostępnym w sekretariacie formularzu.

§5 regulaminu rad pedagogicznych:

 • współpraca nauczycieli uczących w danej klasie, ewentualnie na danych poziomach,
 • wymiana informacji o ocenach oraz o zachowaniu i pracy uczniów,
 • oceny na świadectwie, decyzje o promocji oraz zalecenia,
 • koordynacja zadań domowych i prac klasowych,
 • przeprowadzanie pozalekcyjnych zajęć dla klasy,
 • wspieranie współuczestnictwa w życiu szkolnym i w klasie,
 • współpraca opiekunów prawnych uczniów oraz nauczycieli