Suche | DE PL | Kontakt

Zadania wychowawców klas

Klasa 5

zadanie

termin

tematyka

osoby odpowiedzialne

0. Zebranie rodziców

czerwiec uprrzedniego roku szkolnego

 

sprawy organizacyjne dot.
klasy 5

wychowawca

1. Zebranie rodziców

wrzesień

informacje na temat systemu oceniania i standardów

informacje na temat procedury wyboru drugiego języka obcego

wybór przedstawicieli rodziców na dwa lata

wychowawca

Wycieczka 

wrzesień

Hainewalde

wychowawca

1. Klasowa rada pedagogiczna

listopad

 

wychowawca

List do rodziców w sprawie wyboru drugiego języka obcego

listopad/grudzień

 

przewodniczący grupy przedmiotów językowych, nauczyciele języków, wychowawca

2. Zebranie rodziców

 

Techniki uczenia się

pedagog szkolny

2. Klasowa rada pedagogiczna

pod koniec roku szkolnego,
w razie potrzeby

 

wychowawca

Klasa 6

zadanie

termin

tematyka

osoby odpowiedzialne

1. Zebranie rodziców

wrzesień

System oceniania
i cele kształcenia

testy kompetencji

wychowawca

1. Klasowa rada pedagogiczna

październik

 

wychowawca

2. Zebranie rodziców

     

2. Klasowa rada pedagogiczna

pod koniec roku szkolnego, 
w razie potrzeby

ew. wystawienie zaleceń dotyczących dalszej edukacji

wychowawca

Klasa 7

zadanie

temat

tematyka

osoby odpowiedzialne

1. Zebranie rodziców

wrzesień

specyfika klasy 7

wybór przedstawicieli rodziców na dwa lata

wybór zajęć profilowanych

informacje na temat obozu narciarskiego

przewodniczący grup przedmiotowych, pan Wirbs, wychowawca, osoby odpowiedzialne za zajęcia profilowane

 

grudzień

prezentacja profili w poszczególnych klasach

list do rodziców w sprawie wyboru profilu

przewodniczący grupy przedmiotów, wychowawca, osoby odpowiedzialne za zajęcia profilowane

Obóz narciarski

styczeń

 

pan Wirbs, wychowawca

2. Zebranie rodziców

   

pedagog szkolny

1. Klasowa rada pedagogiczna

März

doradztwo z zakresu uzależnień

wychowawca

2. Klasowa rada pedagogiczna

pod koniec roku szkolnego, 
w razie potrzeby

 

wychowawca

Klasa 8

zadanie

termin

teamatyka

osoby odpowiedzialne

1. Zebranie rodziców

wrzesień

specyfika klasy 8 / testy kompetencji

wychowawca

1. Klasowa rada pedagogiczna

styczeń

 

wychowawca

Rozmowy z rodzicami

początek drugiego półrocza

Możliwości dalszej edukacji

wychowawca

2. Zebranie rodziców

 

Dojrzewanie

pedagog szkolny

2. Klasowa rada pedagogiczna

pod koniec roku szkolnego, 
w razie potrzeby

 

wychowawca

Klasa 9

zadanie

termin

teamtyka

osoby odpowiedzialne

1. Zebranie rodziców

wrzesień

Besonderheiten Klasse 9

nauczanie międzyprzedmiotowe, praca semestralna

wybór przedstawicieli rodziców na dwa lata

praktyki

wychowawca

1. Klasowa rada pedagogiczna

listopad

 

wychowawca

2. Zebranie rodziców

   

wychowawca

2. Klasowa rada pedagogiczna

pod koniec roku szkolnego, 
w razie potrzeby

 

wychowawca

Klasa 10

zadanie

termin

tematyka

osoby odpowiedzialne

1. Zebranie rodziców

wrzesień

specyfika klasy 10 (praca semestralna, ocenianie, terminy)

wychowawca

Wycieczka na zakończenie
klasy 10

wrzesień

 

wychowawca

Zebranie informacyjne dla rodziców

grudzień

wybór przedmiotów na poziomie maturalnym

doradca ds. poziomu maturalnego

1. Klasowa rada pedagogiczna

marzec

 

wychowawca

2. Zebranie rodziców

 

doradztwo edukacyjno-zawodowe

pan Schnabel

2. Klasowa rada pedagogiczna

pod koniec roku szkolnego, 
w razie potrzeby

 

wychowawca